Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door EP: worden gewijzigd.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij EP: of haar licentiegevers. Het is bezoeker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EP:, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het de bezoeker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van EP:, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op de website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op het bepaalde in deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring ElectronicPartner Nederland B.V. (ElectronicPartner)

Welkom op de website van ElectronicPartner Nederland B.V. (ElectronicPartner). Hieronder volgt een uitleg over deze website en wat u dient te weten voordat u uw informatie invult op deze Website. Bij het opgeven van informatie dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van ElectronicPartner. Wij vragen u dan ook de Algemene Voorwaarden goed door te lezen voordat u ermee akkoord gaat.

ElectronicPartner respecteert uw privacy. De verwerking van persoonsgegevens door ElectronicPartner is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag en is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de doeleinden en het beleid van ElectronicPartner met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. We raden u aan om dit document goed door te lezen, voordat u uw gegevens opgeeft op deze Website en gebruik maakt van de informatie en dienstverlening van ElectronicPartner.

De partij die uw persoonsgegevens verwerkt is ElectronicPartner Nederland B.V., gevestigd aan de Marconiweg 2c in Vianen.

De website van ElectronicPartner

Deze website is een initiatief van ElectronicPartner. Bij ElectronicPartner zijn winkels in Nederland aangesloten op het gebied van consumenten- en huishoud-elektronicaproducten. Deze website geeft algemene informatie over producten en diensten, over ElectronicPartner, over bij ElectronicPartner aangesloten winkels en specifieke aanbiedingen van producten, diensten, acties en prijsvragen van ElectronicPartner en / of van de bij ElectronicPartner aangesloten winkels.

U kunt gebruikmaken van de dienstverlening van deze Website, ElectronicPartner en bij ElectronicPartner aangesloten winkels door uw gegevens in te vullen op de website. Daarbij vragen we om uw naam, adres, postcode, e-mailadres en geslacht in te vullen. Deze gegevens zijn zogenaamde "persoonsgegevens". Voorts geeft u door opgave aan dat u geïnteresseerd bent in bepaalde aanbiedingen, producten, diensten en prijsvragen van ElectronicPartner en/of bij ElectronicPartner aangesloten winkels.

ElectronicPartner gebruikt de verzamelde gegevens voor onderstaande diensten

Om uw gegevens te mogen verwerken vragen we bij uw opgave van informatie om uw uitdrukkelijke toestemming zodat ElectronicPartner en de bij haar aangesloten winkels uw ingevulde gegevens mogen gebruiken voor het geven van informatie over de website en het doen van interessante en relevante aanbiedingen over de producten, diensten en prijsvragen van ElectronicPartner en/of de aangesloten winkels. Hierbij geeft u tegelijkertijd ook toestemming om daartoe per e-mail en/of post te worden benaderd.

Ook gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en geeft u aan dat u bekend bent met deze Privacyverklaring.

Als u bij opgave van uw informatie actief één of meer opt-in teksten aanvinkt, dan geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de daar aangegeven doeleinden. Onderstaand zult u verder worden aangeduid als de ‘bezoeker’.

Doeleinden van verwerking

ElectronicPartner en de aangesloten winkels verwerken de door de bezoeker ingevulde gegevens en reacties voor het geven van informatie over deze website en het doen van interessante en relevante aanbiedingen over hun producten, diensten, in het kader van de koopovereenkomst en prijsvragen, waarbij de bezoeker ook per e-mail en/of post kan worden benaderd. De bezoeker kan daartegen kosteloos verzet aantekenen, zie hierna ‘Intrekken toestemming /verwijderen gegevens’. Ten behoeve van analyse, verrijking of validatie van de gegevens van de bezoeker kunnen externe databronnen geraadpleegd of ingezet worden.

Daarnaast worden de door de bezoeker ingevulde gegevens en zijn reacties gebruikt voor het creëren van bezoekersprofielen teneinde op de bezoeker afgestemde aanbiedingen te kunnen doen. Voorts kunnen de gegevens van de bezoeker worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Intrekken toestemming  / verwijderen gegevens

Als de bezoeker niet langer prijs stelt op informatie over deze website en aanbiedingen over producten, diensten en prijsvragen van ElectronicPartner en/of haar aangesloten winkels dan kan hij zijn toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@ep.nl. Overigens kan de bezoeker bij iedere mailing aangeven dat hij zich daarvoor wil afmelden. Voor al deze aanpassingen kunt u ook een brief sturen naar het hieronder vermelde adres:

ElectronicPartner Nederland B.V.
Afdeling E-commerce
Postbus 198
4130 ED Vianen

Door de verwerkingstijd zal het maximaal vier weken duren voordat de intrekking of afmelding ook daadwerkelijk is geëffectueerd. De gegevens van de bezoeker worden na maximaal vier weken na de intrekking van de toestemming of na de afmelding verwijderd en geanonimiseerd.

Om de informatie en aanbiedingen over producten en diensten optimaal te kunnen afstemmen op de wensen van de bezoekers, verzamelt ElectronicPartner geanonimiseerde gegevens van de bezoekers voor het opstellen van statistieken, rapportages en het nagaan van het surfgedrag van de bezoeker. Er is dan overigens geen sprake meer van persoonsgegevens, omdat het aan de hand van deze informatie niet meer mogelijk is om de bezoeker te identificeren.

Verstrekking aan derde partijen

ElectronicPartner en de daarbij aangesloten winkels verstrekken géén persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij zij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen. Onder derde partijen wordt verstaan alle andere partijen dan ElectronicPartner en de aangesloten winkels.

Om de doelen van verwerking te kunnen uitvoeren, kunnen ElectronicPartner en de aangesloten winkels samenwerken met online marketing bedrijven of listbrokers, die namens hen en op hun instructie werkzaamheden verrichten, zoals bijvoorbeeld mailings. Deze partijen zijn zogenaamde bewerkers in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging

ElectronicPartner hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers via deze website verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, wijziging of vernietiging. De door de bezoeker ingevulde gegevens op de website zijn niet indexeerbaar voor zoekmachines. 

Bezoekersgegevens

ElectronicPartner kan via deze website algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kan ElectronicPartner aan een zorgvuldig geselecteerd bedrijf de opdracht geven om in bepaalde gevallen automatisch (niet via gebruikersregistratie) informatie te verzamelen zoals schermresolutie, type browser en de wijze waarop men surft. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van analyses om hiermee het aanbod op deze website te verbeteren. Deze informatie wordt onder andere verkregen door gebruikmaking van zogenaamde ‘cookies’. Op verzoek van de gebruiker kunnen functionaliteiten die gebruik maken van cookies (zoals geautomatiseerde herkenning) in- en uitgeschakeld worden in de browser of op de website. Wanneer het gebruik van cookies in uw browser is uitgeschakeld, zijn sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar. Daarnaast zal bijvoorbeeld voor het tegengaan van misbruik in sommige gevallen ook het IP-adres worden geregistreerd.

Inzage, Correctie en Contact

Bezoekers van deze website kunnen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die door ElectronicPartner zijn verwerkt. Vervolgens kunt u ElectronicPartner verzoeken deze gegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen. Voor al deze aanpassingen kunt u een brief sturen met een kopie van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie naar onderstaand adres:

ElectronicPartner Nederland B.V., Postbus 198, 4130 ED Vianen.

Bij alle verdere vragen, opmerkingen of klachten kan de bezoeker ook een e-mail sturen naar klantenservice@ep.nl of een brief sturen naar het voornoemd adres.

Wijzigingen Privacyverklaring

ElectronicPartner behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren de bezoeker deze Privacyverklaring daarom regelmatig te raadplegen.
 
© ElectronicPartner Nederland BV 2013